Algemene Voorwaarden KIOM

KIOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11057073 en is gevestigd aan de Betuwepad 26 (5691 LN) Son en Breugel.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Cursist: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met KIOM.

5. Opleidingsinstituut: de natuurlijke persoon die opleidingen en/of cursussen aan Cursist aanbiedt, hierna: KIOM.

6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod van opleidingen aan Cursist. 

7. Opleiding: de opleidingen die KIOM aanbiedt zijn (start)cursussen, specialisaties en -vakopleidingen voor massage.

8. Bemiddeling: KIOM bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst ten behoeve van de vakantie massage week.

9. Overeenkomst: de opleidingsovereenkomst die Cursist is aangegaan met KIOM.

10. De website die door KIOM wordt gebruikt is https:// www.kiom.nl.  

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KIOM, elke overeenkomst tussen KIOM en Cursist en op elke opleiding die door KIOM wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cursist de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KIOM aan Cursist aangeven op welke wijze Cursist de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van KIOM is gepubliceerd.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met KIOM is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Cursist zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien sprake is van diensten die verleend worden door derden, zijn de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing op de betreffende dienstverlening.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door KIOM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 

2. KIOM is slechts aan een aanbod gebonden indien de betaling door de Cursist heeft plaatsgevonden. Niettemin heeft KIOM het recht een overeenkomst met een potentiële Cursist om een voor KIOM gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden opleiding. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Cursist in staat is om een goede beoordeling van de opleiding te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen KIOM niet binden. De specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cursist een Aanbod van KIOM heeft aanvaard.

2. Indien Cursist het Aanbod heeft aanvaard, zal KIOM de opleiding van Cursist per e-mail bevestigen. Elk aanbod is geldig conform de aangegeven geldigheidsduur, daarna kan KIOM niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. KIOM is niet gehouden aan een Aanbod indien Cursist redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cursist geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat per e-mail gedaan wordt door KIOMaan Cursist.

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de opleiding binnen de bedenktermijn van 14 dagen aanvangt.

6. De vakantie-massageweek is uitgesloten van het herroepingsrecht, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met Cursist. KIOM bemiddelt slechts bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Cursist en de Leverancier van overnachting. Cursist dient op eigen vervoer naar de locatie te komen. KIOM is enkel en alleen verantwoordelijk voor de activiteiten die op de betreffende locatie aangeboden worden.

7. De opleiding is slechts toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Indien een persoon van 16 tot 18 jaar wenst deel te nemen, dienen de ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de overeenkomst mede te ondertekenen, en is medeverantwoordelijk voor de minderjarige cursist. Ook dient de ouder en/of wettelijke verzorger aanwezig te zijn als cursist. De minderjarige cursist mag niet zonder begeleiding deelnemen aan de opleiding. Personen die onder behandeling van een arts zijn kunnen in beginsel niet deelnemen aan een van de diensten van KIOM, tenzij uit een doktersverklaring anders blijkt.  

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Cursist en KIOM een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Cursist als KIOM kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cursist.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cursist onverlet. Cursist dient de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen.

4. Cursist is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Cursist de overeenkomst opzegt, is Cursist gehouden om het volledig overeengekomen bedrag te voldoen, een en ander kan vermeerderd worden met een nader te bepalen schadevergoeding.

5. KIOM kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval zij in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is KIOM nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of vergoeding van enige schade.

 

Artikel 6 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven. 

2. Indien Cursist de opleiding annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden.

3. De prijs in het aanbod is een vaste prijs, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In de prijs zijn koffie en thee inbegrepen voor de cursisten, alsmede een certificaat/diploma (indien succesvol afgerond).

4. Cursist is gehouden om de diensten van KIOM te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5. Cursist dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van KIOM. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Cursist enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van KIOM een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel 7 – Incassobeleid

1. Wanneer Cursist niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Cursist (indien Cursist in de uitoefening van beroep of bedrijf de opleiding volgt, zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim, en zal Cursist zijnde een particulier een schriftelijke herinnering ontvangen om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Cursist in verzuim is, zal KIOM zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW. Deze kosten worden berekend volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien KIOM meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cursist.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

1. KIOM zal zich inspannen om de Opleiding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goede opleider verlangd mag worden. De overeenkomst met Cursist wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen.

2. KIOM vangt aan met de uitvoering van de overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Cursist is verstrekt. Cursist draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart KIOM nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Cursist en KIOM. 

3. KIOM is gerechtigd om voor de uitvoering van de opleiding naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

4. Cursisten worden geacht actief en met voorbereiding deel te nemen aan de opleiding. Indien huiswerk is opgegeven dienen Cursisten dit ter voorbereiding gemaakt te hebben.

5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Cursist dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan KIOM. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan KIOM extra kosten in rekening brengen. Dit laat de betalingsverplichting van Cursist onverlet. In geen geval ontvangt Cursist enige schadevergoeding of heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

6. Indien Cursist ten gevolge van overmacht (overlijden van een familielid in de eerste graad of ziekte met een doktersverklaring) geen deel kan nemen aan de cursus of opleiding kan in overleg met KIOM de betreffende cursus of opleiding verplaatst worden, of Cursist (kosteloos) ingeschreven kan worden naar een volgende cursus of opleiding. KIOM is niet verplicht hieraan mee te werken. KIOM is niet verantwoordelijk voor de kosten die Cursist zelf maakt in het kader van het volgen van een cursus of opleiding van KIOM.

7. Het is Cursist niet toegestaan om eten en drinken in de cursusruimte te nuttigen. Cursist dient dit te doen in vaste pauzes in het afgescheiden gedeelte.

 

Artikel 9 – Aanvang opleiding

1. Indien de aanvang of voortgang van de overeenkomst of opleiding wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cursist niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig is ontvangen door KIOM of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cursist komen, heeft KIOM het recht Cursist (tijdelijk) de toegang tot de opleiding te weigeren totdat Cursist heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Cursist. 

3. KIOM spant zich in om de Opleiding binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. 

 

Artikel 10 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. KIOM gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cursist en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal KIOM de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@kiom.nl

2. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van KIOM verwerkt worden. Cursist staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cursist KIOM tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien KIOM op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Het is Cursist ten zeerste verboden om foto’s te maken tijdens de cursus of opleiding. Indien Cursist een foto wenst te maken, dient dit vooraf besproken te worden met KIOM. 

 

Artikel 11 – Opschorting

1. KIOM heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens onder zich te houden indien Cursist nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. KIOM is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cursist in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cursist schriftelijk worden bevestigd. KIOM is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 12 – Overmacht

1. KIOM is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van KIOM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van KIOM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan KIOM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van opleiders van KIOM en (xi) overige situaties die naar het oordeel van KIOM buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. KIOM is gerechtigd om haar diensten te verplaatsen of annuleren indien ten gevolge van overmacht de dienst niet uitgevoerd kan worden. KIOM zal naar haar beste vermogen een alternatieve oplossing aanbieden aan Cursist. Slechts indien er geen alternatieven mogelijk zijn, heeft Cursist recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 6 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door KIOM leidt tot aansprakelijkheid van KIOM, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. 

2. KIOM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door KIOM geleverde diensten. Enkel en alleen directe schade komt in aanmerking voor vergoeding.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van KIOM per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. KIOM is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus of opleiding, val- of breekschade tijdens de cursus of opleiding. Ook ingeval van klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van Cursist, door het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes, is KIOM niet aansprakelijk.

5. Ook schade, vermissing, diefstal aan de persoonlijke eigendommen van Cursist, komt volledig voor rekening en risico van Cursist. Cursist is er zelf voor verantwoordelijk dat hij op zijn eigendommen let, nu er geen beveiligde kapstokken zijn of kluisjes.

5. KIOM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. KIOM is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

7. KIOM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens KIOM verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Cursist staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. KIOM sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

9. In geen geval is KIOM aansprakelijk voor de handelingen en gedraging van oud-cursisten, wat zij in hun eigen praktijk doen, dit is voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de betreffende oud-cursist.

10. Alle aanspraken van Cursist wegens tekortschieten aan de zijde van KIOM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij KIOM binnen een jaar nadat Cursist bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

1. KIOM en Cursist verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien KIOM op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en KIOM zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is KIOM niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Cursist niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen KIOM en Cursist ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 15 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van KIOM berusten uitsluitend bij KIOM en worden niet overgedragen aan Cursist. 

2. Het is Cursist verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van KIOM rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KIOM. Indien Cursist wijzigingen wenst aan te brengen in door KIOM opgeleverde zaken, dient KIOM expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Cursist verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van KIOM rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Online cursussen die zijn gekocht zijn alleen bestemd voor de Cursist die ze gekocht heeft. Het is niet toegestaan om inlogcodes en wachtwoorden aan een derde partij over te dragen. Video materiaal mag niet worden gedownload of op andere manieren worden gedupliceerd. KIOM houdt zich het recht voor online cursussen te deactiveren bij gebleken misbruik.

 

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan KIOM verstrekt in. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Cursist hiervoor verantwoordelijk.

2. Cursist vrijwaart KIOM van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Cursist vrijwaart KIOM voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cursist verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Cursist elektronische bestanden, software of informatiedragers aan KIOM verstrekt, garandeert Cursist dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 – Klachten

1. Indien Cursist niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst, of anderszins klachten heeft, is Cursist verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden aan het bestuur van KIOM, op het postadres Betuwepad 26, 5691 LN Son en Breugel

2. De klacht moet door Cursist voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, en binnen de opgegeven termijn ingediend zijn, wil KIOM de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Het bestuur van KIOM stelt de Cursist (klager) in de gelegenheid een nadere schriftelijke toelichting te geven op de klacht. Het bestuur van KIOM stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. In beginsel zal het bestuur van KIOM binnen zes weken na ontvangst van de klacht, een weloverwogen oordeel geven over de klacht.

4. Indien de klacht niet naar volle tevredenheid opgelost wordt door KIOM, naar het oordeel van de klager, kan de klacht voorgelegd worden bij de KTNO.

5. Meer informatie over het klachtenreglement kan gevonden worden via: https://KIOM.nl/over-ons/klachtenreglement.  

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen KIOM en Cursist is Nederlands recht van toepassing. 

2. KIOM kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen KIOM en Cursist, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost- Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Copyright Algemene Voorwaarden: KIOM in samenwerking met MKB recht.

 

 

 

Facebook